PİCTES Disiplin yönergesi

PİCTES Disiplin yönergesi yayınlanmaıştır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUNUN DESTEKLENMESİ PROJESİ (PIKTES) KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROJE DİSİPLİN YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) Koordinatörlüğü bünyesinde doğrudan veya personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı ihalesi kapsamında istihdam edilen ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalışan personelin disiplin işlemlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında, proje merkez yönetim ofisinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak örgün ve yaygın eğitim veren okul, geçici eğitim merkezi vb. mahallerde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sözleşmeli olarak çalışan personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ile Devlet Personel Başkanlığının 18.05.2018 tarih ve E.3425 sayılı İşçi Disiplin İşlemleri yazısı, Türkiye Avrupa Birliği Delegasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Aralık 2018 tarihinde imzalanan Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi Sözleşmesi ve Proje kapsamında çalıştırılan personel ile imzalanan İş Sözleşmesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar, Kurul ve Kurulun İşleyişi

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu yönergede yer alan:

a. Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

KAPAT [X]

b. Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörü: PIKTES kapsamında istihdam edilen personelin çalıştığı Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörünü,

c. İl Proje Koordinatörü: PIKTES kapsamında 26 İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Şube Müdürü veya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısını,

ç. İstihdam Birimi Koordinatörü: Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi İstihdam Birimi Koordinatörünü,

d. Koordinatörlük: Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) Koordinatörlüğünü,

e. Okul Müdürü: Geçici süreli öğreticilerin/temizlik ve güvenlik görevlilerinin çalıştığı okullardaki okul müdürlerini,

f. Personel: PIKTES kapsamında istihdam edilen Türkçe öğreticisi, Arapça öğreticisi ve rehberlik danışmanı, temizlik ve güvenlik görevlileri, proje merkez yönetim ofisinde çalışan personeli,

g. PIKTES: Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesini,

ğ. Proje Direktörü: PIKTES Direktörünü,

h. Proje Direktör Yardımcısı: PIKTES Direktör Yardımcısını,

ı. Proje Merkez Disiplin Kurulu: PIKTES kapsamında çalıştırılan personele uygulanacak disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve halleri belirlemek üzere Proje Direktörü, Proje Direktör Yardımcıları ve Disiplin Kurulu Üyelerinden oluşan Kurulu,

i. Proje Merkez Yönetimi: PIKTES merkez yönetimini,

j. Sözleşme: PIKTES kapsamında çalıştırılan personel ile imzalanan 4857 sayılı Kanun kapsamındaki İş Sözleşmesini,

İfade etmektedir.

Proje Merkez Disiplin Kurulu

Madde 5- (1) Bu yönergede yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmak üzere, Proje kapsamında 4857 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar hakkında tutulan tutanak, inceleme, soruşturma raporları, kişinin savunması ve diğer destekleyici belgelere göre verilecek disiplin cezaları, Proje Merkez Disiplin Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Proje Merkez Disiplin Kurulu, haklarında tutanak tutulan veya herhangi bir nedenle inceleme ve soruşturma yapılan çalışanlara yönelik bu Yönergenin 9'uncu maddesinde tanımlanan disiplin cezalarını vermekle yetkilidir.

(3) Bu Yönergenin 7'nci maddesinde tanımlanan disiplin cezalarında, davranışın ağırlığı ve niteliğine göre fiili işleyenler hakkında proje merkez yönetiminin ve Milli Eğitim Bakanlığının adli ve idari dava hakkı saklıdır.

(4) Disiplin Kurulu; Proje Direktörü, Proje Direktör Yardımcıları (3), İstihdam Birim Koordinatörü (1), İstihdam Birim Personeli (1), Mevzuat ve Destek Birim Koordinatörü (1), İstihdam Birim Personeli (1 Yedek) ve Eğitim Planlama Birim Koordinatörü (1 Yedek) olmak üzere 7 asil 2 yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu, Direktör veya Direktör Yardımcısı başkanlığında en az 5 kişi ile toplanır. Toplantıda çekimser oy kullanılmaz. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Disiplin Kurulu kararları kesindir. Projede istihdam edilen sendika üyesi Türkçe-Arapça öğreticileri ile Rehber Danışmanlarının disiplin iş ve işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatlarına Bağlı 10'lu İşkolunda Faaliyet Gösteren İşyerleri İşletme Toplu İş Sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde gerçekleştirilir.

(5) Kişi hakkında verilen disiplin kurulu kararı en geç 5 (beş) gün içerisinde ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğüne kişiye tebliğ edilmek üzere gönderilir.

Madde 6- (1) Bu Yönerge kapsamında ceza uygulanacak fiil ve hallerden herhangi birine aykırı hareket ettiği tespit edilen personel hakkında öncelikle çalıştıkları Okul, Kurum Müdürü/Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörü tarafından tutanak tutularak ilgili personele ceza gerektiren davranışı veya fiili kendisine bildirilir. Ayrıca tutanak, İl Proje Koordinatörlüğüne ve Proje Merkez Yönetimine yazı ile bildirilir.

(2)Ceza gerektiren davranışın veya fillin ağırlığına göre inceleme ve soruşturma gerektiren durumlarda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Proje Koordinatörlüğü veya Proje Merkez Disiplin Kurulu tarafından gerekli inceleme ve soruşturma yapılması için talimat verilir.

(3) İnceleme ve/veya soruşturma raporu tutulan personel hakkında yapılacak disiplin işlemleri için tüm bilgi ve belgeler, Proje Merkez Yönetimine yazılı olarak bildirilir. Proje Merkez Disiplin Kurulu tarafından belirlenen ceza, kendisine resmi yazı ile iletilir.

(4) İlgili resmi kurumlarda uygulanan mevzuat hükümlerince disiplin inceleme ve soruşturma raporlarına göre gerekli tedbirler Valilikçe alınır. İlgili mevzuat hükümlerine göre işten çıkarmayı gerekten davranış ve fiillerin tespiti halinde, Valiliğin kamu yararı ve kurum faaliyetleri gözetilerek ilgili personeli görevden alma veya açığa alma hakkı saklıdır. Bu durumda, Valilikçe yapılan işlem, Proje Merkez Disiplin Yönetimine bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin

Disiplin Cezaları

Madde 7- (1) Disiplin cezaları, hizmetlerin sağlıklı, düzenli, zamanında ve gereği gibi yürütülüp yerine getirilmesini sağlamak için kanun, sözleşme, tüzük ve yönetmeliklerin emrettiği ödevleri yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlığına göre uygulanan idari yaptırımlar olup; personelin görevlerini yetki ve sorumlulukları dahilinde yerine getirmelerini sağlamak ve bu görevlilerin çalışma düzeni için sağlanan şartları ve çalışma ortamını bozucu eylemlerde bulunmalarını önlemek, yasalarla belirlenen usul ve esaslar dahilinde gereği gibi yerine getirmesi ve yürütmesi amacıyla bu Yönergenin 9'uncu maddesinde belirtilen davranış ve hallerin işlenmesi halinde 8'inci maddede tanımlanan disiplin cezalarından birisi verilir.

(2) Disiplin suçu işleyen personel hakkında, fiilin tekrar edilmesi veya suça esas davranış veya fiilde ısrar edilmesi halinde bir üst derece disiplin cezası uygulanır.

(3) Bu Yönergede yer almayan hususlarda diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

Disiplin Cezası Gerektiren Fiil ve Davranışlar

Madde 8- (1) Personelin işlemiş olduğu fiilin türü, davranış ve hallerin niteliğine göre cezayı gerektiren fiil veya fiiller hakkında, aşağıda yer alan cezalar uygulanır.

a. Sözlü Uyarı: Personelin davranışlarında daha dikkatli davranması hususunda sözlü olarak uyarılmasıdır.

b. Uyarma: Personelin görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

c. Kınama: Personelin görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

ç. İşten Çıkartma: Personelin bir daha PIKTES Projesinde görevlendirilmemek üzere 4857 sayılı Kanundaki hükümlere uyularak iş akdinin feshedilmesidir.

(2) Disiplin cezaları, Proje Disiplin Kurulu tarafından verilir.

Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller:

Madde 9- (1) Personele verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

A. Sözlü Uyarı:

Sözlü uyarı cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a. Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev yerini terk etmek.

b. Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak.

c. Personelin temsil ettiği kuruma yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak.

ç. İş saatlerinde yapması gereken işi yapmayarak özel işlerle meşgul olmak.

d. Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak.

e. Bir ay içerisinde üç defadan fazla 10 dakikayı aşacak şekilde özürsüz izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek.

B. Uyarma:

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a. Görev sırasında amire, iş arkadaşlarına ve üçüncü kişilere kaba ve saygısız davranmak.

b. Görev dışında personelin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.

c. Bakanlık, proje veya çalıştığı kuruma ait araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak.

ç. Görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak.

d. Görev yerinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak.

e. Çalıştığı yerin huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak.

f. Hizmet vermek durumunda olduğu kişilerle geçerli bir neden olmaksızın yeterince ilgilenmemek veya kaba davranmak.

g. Birlikte çalışılması gereken hallerde çalışmalara katılmamak veya işbirliğini bozacak veya işi aksatacak davranışlarda bulunmak.

Haberin devamını okumak için buraya tıklayınız.

Kaynak: https://tahsillisehithulisiemredilci-ilk.meb.k12.tr
Yorumlar(0)
Yorumunuz en az 10 karakter olmalıdır.(0)