Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları

Bilindiği üzere 2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci dönemi ilgi (b) Genelge'ye göre

31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlamış olup 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecektir. İlgi (a)

Yönetmeliğin "Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken

tedbirler" başlıklı Ek 2 nci maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda, yüz yüze eğitim ve uzaktan

eğitim faaliyetlerinde uyulması gereken usul ve esaslar ilgi (c), (ç), (d), (e) ve (f) yazılarla

açıklanmıştır. Diğer taraftan ilgi (c) yazıda öğrencilerimizin müfredatın tamamından sorumlu olacağı

belirtilmiştir.

Buna göre yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin devam ettiği 2020-2021 eğitim öğretim

yılının birinci döneminde resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullanndaki derslerin

ölçme ve değerlendinne işlemlerine yönelik olarak;

l.Yüz yüze eğitim faaliyetleri ile birlikte uzaktan eğitim faaliyetleri de ölçme ve değerlendirme

kapsamına alınacaktır.

2.İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin il/ilçe hıfzıssıhha kurullarıyla iş birliği içinde aldığı

kararlar doğrultusunda haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim öğretim yapılan okullarda ölçme ve

değerlendirme uygulamaları ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda salgından önce olduğu gibi

yürütülecektir.

3.Haftada 2 (iki) gün yüz yüze ve diğer günlerde uzaktan eğitim alan ya da velisinin isteği

üzerine sadece uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden öğrenciler ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı

başlangıcından itibaren sadece uzaktan eğitime devam eden sınıflardaki öğrenciler için ölçme ve

değerlendirme uygulamaları ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülürken;

a.Sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden

herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da Covid-19 salgınından dolayı hasta veya

temaslı olan öğrenci okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaktır.

b.Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen

öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve öğrenciye önceden duyurularak

sınava alınacaktır.

c.Okullarda yapılacak sınavlarda dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme

esaslarına uyulacak ve sınavların tarihine okullardaki sınıf/alan zümre başkanları kurulunca

karar verilecektir.

ç.Sınavı yapılacak her bir ders için sınav süresi bir ders saati olarak planlanacak ve sınav bu

süreye uygun olarak hazırlanacaktır.

d.Gerekli görülmesi halinde, ilgi (d) ve (f) yazılarda ifade edildiği üzere, Cumartesi günleri de

okullarda sınav yapılabilmesine imkân sağlanabilecektir.

e.Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-okul sistemine

işlenecektir.

f. Yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan ve eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla

takip eden öğrencilerin, sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları

ve hijyen koşullan dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeleri sağlanacaktır.

g.Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine

katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2 (iki), haftalık

ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 (üç) defa ders etkinliklerine katılım puanı

verilecektir.

ğ. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve oyun, beden eğitimi ve spor, trafik güvenliği, insan

hakları, yurttaşlık ve demokrasi, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım,

Peygamberimizin hayatı, temel dînî bilgiler ve seçmeli derslerde sınav yapılmayacaktır. Bu

derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile

oluşturulacaktır.

h.Proje ve ders etkinlikleri uygulamalarının dersin özelliğine göre yüz yüze veya canlı ders ve

çevrim içi diğer ( e-posta vb.) ortamlarda sunulabilmesi sağlanacaktır.

1.2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci döneminde bugüne kadar yapılmış olan bir sınav veya

ölçme değerlendirme uygulamasının var olması durumunda bunlar geçerli olacak ve e-okul

sistemine işlenecektir.

4.Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında Covid-19 salgınına yönelik tüm

tedbirler eksiksiz ve zamanında alınacaktır.

Kaynak: Okulun resmi internet sitesinden alınmıştır. İçeriğe ait yanlış veya eksik bilgilerden sitemiz sorumlu değildir.
Yorumlar(0)
Yorumunuz en az 10 karakter olmalıdır.(0)