İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantısı Kararları Yayımlanmıştır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 3. Maddesinde; Çalışan istihdam eden gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar "işveren" kabul edilmektedir.

Kanunun 4. Maddesinde; İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması konusunda sorumludur.

İşveren iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve varsa uygunsuzlukların giderilmesini sağlamakla, risk değerlendirmesi yapmakla , çalışana görev verirken kişinin sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önünde tutmakla , yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almakla yasal olarak zorunlu tutulmuştur.

Kanunun 3. Maddesinin 2. Bendinde; İşveren vekili, iş veren adına hareket eden ve işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kişileri ifade etmektedir. Kanun işveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan "işveren vekillerini" aynen işveren gibi kabul etmektedir.

Başka bir deyişle, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yönünden işveren vekilleri işveren ile ayni sorumluluklara ve yetkilere sahip kılınmıştır. 6331 sayılı Kanuna göre işveren adına hareket eden ve işin ve işyerinin yönetiminde görev alan diğer kişiler de (İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, İlçe Müdürü, İl/İlçe Şube Müdürü, Okul/Kurum Müdürü ve Okul/Kurum Müdür yardımcısı) işveren adına hareket etme şartını sağladıkları sürece iş veren vekili kabul edilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına aykırı olarak personele verdikleri iş ve emirler dolayısıyla "İşveren Vekili sıfatı" kullanan yönetici;

a) Kanunun 26. Maddesi yönünden uygulanabilecek idari para cezaları,

b) Herhangi bir iş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla 5510 sayılı kanunda ön görülüp ödenen tazminat ve yapılan hastane masrafları, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 21,22 ve 23. Maddeleri ve 6098 Sayılı Borçlar Kanununun 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ve 56. Maddeleri gereğince "iş veren vekiline" rücu ettirilir.

c) Herhangi bir iş kazası ve meslek hastalığı olması halinde , 6098 Sayılı Borçlar Kanunun 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ve 56. Maddeleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 21 ve 22. Maddeleri karşısında sorumlu olacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 4.4. Maddesinde; "İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular." denilmektedir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 5.5.b. Maddesinde işveren; "Görevlendirdiği kişi veya OSGB'lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekan ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür." denilmektedir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Madde 5.5.ç. Maddesinde işveren ; "Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB'ler tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle yükümlüdür." denilmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğinin 5.4. Maddesinde "İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir." denilmektedir.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantısı 6 Nisan 2023 Perşembe günü yapılmış olup, alınan kararlar ektedir. Tüm Birim Yöneticilerinin alınan kararlar, yukarıda döküm ve izahı yapılan kanun ve yönetmelikler ile İş Güvenliği mevzuatının emrettiği doğrultuda gerekli tedbirleri almasını, tüm idareci/personele imza karşılığı duyurulmasını, imza sirkülerinin ilgili birimlerde muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

Haberin devamını okumak için buraya tıklayınız.

Yozgat Şefaatli Atatürk İlkokulu

Yorumlar (0)
Resimsiz
Yorumunuz en az 10 karakter olmalıdır.(0)